Trójkąt Ideologiczny

SPRAWDŹ JAK MYŚLISZ O POLITYCE
ROZPOCZNIJ TEST

O PROJEKCIE


Test został zaprojektowany tak, żeby pokazać, który sposób myślenia politycznego jest nam najbliższy.

Każdy z nas posługuje się pewnymi uproszczeniami, gdy myśli o zjawiskach społecznych.

Wykonując test możemy przekonać się, czy jest nam bliżej do schematów liberalnych, socjalistycznych, konserwatywnych, a może socjalliberalnych, liberalno-konserwatywnych lub socjalno-konserwatywnych.

Aplikacja pozwala również ocenić, czy nasze poglądy są spójne na tyle by nie być podatnym na populistyczne hasła partii.

TECHNIKALIA


Projekt przewidziany został jako badanie ankietowe, o dołączeniu do którego decyduje każdy z chętnych do wzięcia udziału w zabawie po otrzymaniu wyników. Można więc wykonać test jedynie dla własnej przyjemności.

Założenia stojące za konstrukcją testu i schematu zaczerpnięte zostały z pracy doktorskiej przedstawionej na Wydziale Prawa i Administracji UW: Typologia doktryn polityczno-prawnych, autorstwa Jarosława Szczepańskiego.

Partie polityczne zostały oznaczone na wykresie przy wykorzystaniu metody sędziów kompetentnych oraz pomocniczo metody orfickiej. Członkami zespołu ewaluacyjnego byli dr Przemysław Biskup, dr Łukasz Zamęcki, mgr Maciej Sadowski.


FAQ


Czy wynik testu jest rekomendacją wyborczą?
Choć na wykresie zostały oznaczone partie to zostało to zrobione by pokazać jaki sposób myślenia politycznego jest najbliższy danemu stronnictwu i czy nasz jest bliski, któremuś z nich. Wynikiem można, ale nie trzeba się sugerować. Dla sprawdzenia zgodności z programem politycznym poszczególnych partii polecamy test Latarnika Wyborczego.

Jak zostały oznaczone na wykresie partie?
Dla oznaczenia partii politycznych wykorzystana została metoda sędziów kompetnentnych (4 politologów związnych z UW). W pierwszej fazie starali się oni odwołując się do programów, wypowiedzi i w szczególności działań partii wykonać test wcielając się w statystycznego członka każdej z nich. W drugiej fazie dokonana została krytyczna analiza wszystkich otrzymanych wyników. W drugim etapie brali udział sędziowie zaproszeni do pierwszego badania.

Dlaczego na wykresie nie jest oznaczony KUKIZ15?
KUKIZ15 nie jest stronnictwem politycznym, a startujący z jego list kandydaci nie reprezentują spójnej wizji.

Który wynik oznacza lewicowość, a który prawicowość?
Prawica i lewica nie są określeniami precyzyjnymi. Cały projekt oparty jest na założeniu, że model lewica-centrum-prawica nie służy opisowi i analizie sceny politycznej, ale ustawieniu przeciwnika politycznego w wygodnej dla atakującego pozycji. Po drugie, jest użyteczny przy określaniu własnej pozycji, jako pożądanej ze wzlędu marketingowego, jako prawicowej lub lewicowej. Dla przykładu przestawiciele KORWiN wskazują, że PiS jest skrajną lewicą. Dzieje się tak, gdyż spektrum liberała rozciąga się przede wszystkim od liberalizmu do socjalnego konserwatyzmu. Z drugiej strony gdy przedstawiciele PiS mówią, że PO jest liberalna to również z ich punktu wydzenia jest to uzasadnione, gdyż z partii sejmowych PO najbliżej do rozwiązań liberalny. Pamiętać należy, że postrzeganie innych podmitów sceny politycznej jest względne i zależy od własnej pozycji. Tak też, gdy komentatorzy polityczni rozciągają scenę polityczną od lewicy po prawicę i zarazem od SLD przez PO po PiS, również jest to uzasadnione, gdyż odwołują się do klasycznego spektrum od socjalizmu do konserwatyzmu. Już tych kilka przykładów pokazuje jak bardzo ułomnym modelem jest model lewica-centrum-prawica

Ciężko mi rozstrzygnąć między dwoma z trzech proponowanych odpowiedzi. Problem pojawia się przy kilku pytaniach. Co mam zrobić?
Każdorazowo trzeba starać się wybierać odpowiedź najbliższą naszym poglądom. Gdy nie ma w pełni im odpowiadającej wybierać należy tę, która jest do przyjęcia z pośród pozostałych.

W jakim celu potrzebne są dodatkowe dane rozwijające projekt?
Udostępniona aplikacja ma na celu nie tylko dostarczyć rozrywki oraz pomóc sprawdzić własny sposób myślenia politycznego, ale również dokonać analiz postaw i poglądów społecznych. Podanie dodatkowych informacji o płci, wykształceniu itd. pozwoli autorom zrealizować cel naukowy aplikacji.

Dlaczego większość partii politycznych oznaczonych zostało w lewym dolnym polu modelu?
Większość obecnych partii politycznych postuluje bardziej lub mniej rozwinięte programy socjalne, czy równościowe i redystrybucyjne. Różnią się natomiast sposobem dokonania redystrybucji: dopłaty bezpośrednie, ulgi podatkowe, zasiłki itd. Pogląd potoczny jest taki, że partie parlamentarne wyczerpują całe spektrum polityczne, w istocie jednak reprezentują one tylko jego wycinek. Tym samym reprezentują one tylko pewną część poglądów obecnych w społeczeństwie. W szczególności brak jest w Sejmie przedstawicieli konserwatystów, liberałów i konserwatywnych liberałów.

© 2015 Trójkąt ideologiczny. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pomysł Jarosław Szczepański